Menu

Obchodne podmienky

Obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ALATORTY Eshop
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predavajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
OBJEDNÁVANIE TOVARU
Ponúkame Vám možnosť pohodlného online nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Náš Eshop je otvorený 24 denne pre elektronické objednávanie, obsluha Eshopu je k dispozícii od 9:00 do 16:30 telefonicky. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka priamo v našom Eshope, e-mailu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA
Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom spoločnosti GLS. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní. Tovar ktorý je skladom zvyčajne expedujeme najbližší pracovný deň. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na neskorší termín dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť Vašu objednávku.
CENY TOVARU
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.
V cene tovaru nie je započítané poštovné.
SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru, kde je poskytnutá informácia o cene za doručenie tovaru a výške poplatku v prípade platby na dobierku. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
1. Kuriér GLS. V cene tejto služby sú náklady spojené so zaobstarávaním obalového materiálu, náklady na balenie a náklady účtované prepravnou spoločnosťou. V prípade zvolenia tohoto spôsobu doručenia je účtovaný ešte poplatok za dobierku.

2. Osobný odber tovaru v predajni , na adrese: ALATORTY – cukrárske potreby, Mikoviniho 15, Trnava. V prípade osobného odberu sa k cene tovaru žiadny poplatok za doručenie neúčtuje.

Dokladom o predaji je faktúra, alebo pokladničný blok. Faktúra, alebo pokladničný blok je pripojená ku každej zásielke, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra, alebo pokladničný blok slúži zároveň ako dodací a záručný list.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.
Na základe Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho:

- Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru.
-Spotrebiteľ je povinný v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu.

- Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade že vrátený tovar je bez vady.
Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:
Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú nižšie.
Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:
Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
Tovar musí byť nepoškodený
Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania
Tovar musí byť kompletný!
Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.
REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu ihneď po obdržaní zásielky, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na alena.krajciova@post.sk alebo poštou.
Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie telefónom akceptované - reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.
Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.
Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.
POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky na náklady kupujúceho na adresu
Alena Krajčiová
Špačinská cesta 58
91701 TRNAVA
Slovenská republika
Reklamáciu, alebo odstúpenie od zmluvy je možné riešiť pomocou formulára, ktorý je umiestnený nižšie pod všeobecnými obchodnými podmienkami.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.
Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ASR):
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na alatorty@alatorty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

 

Odstúpenie od zmluvy

Na odstúpenie od zmlúvy alebo reklamáciu tovaru môžete použiť následujúci formulár:

Kontrolný kód

i

Potrebujete poradiť?

0907075930

alatorty@alatorty.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať